REGULAMIN korzystania z Serwisu Kandydat.pl przez Kandydatów

 • § 1 Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy Regulamin wprowadza się celem ustalenia systemu wymiany informacji między Kandydatem, Pracodawcą i Pracownia_EB Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie zwaną dalej „Właścicielem Systemu” oraz celem zabezpieczenia informacji i danych umieszczanych przez Kandydatów.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Kandydat.pl przez Kandydatów.
 3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają to samo znaczenie co zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie Serwisu Kandydat.pl przez Pracownia_EB Sp. z o.o.

 

 • § 2 Definicje

 

 1. Kandydat – oznacza osobę̨ fizyczną, która utworzy swoje Konto, uzupełni swój Profil Kandydata i będzie korzystać z Serwisu Kandydat.pl w celu znalezienia pracy.
 2. Konto – oznacza cześć techniczną Serwisu Kandydat.pl umożliwiającą indywidulany dostęp Kandydata do przydzielonego mu Profilu Kandydata.
 3. Profil Kandydata – oznacza część techniczną Serwisu Kandydat.pl, w której Kandydaci w ramach swojego Konta umieszczają informacje i dane osobowe w celu ich udostępniania potencjalnym Pracodawcom.
 4. Pracodawca– osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która posiada swój Profil Pracodawcy w Serwisie Kandydat.pl i ma uprawnienia nadane przez Właściciela Serwisu do wglądu w Profile Kandydatów celem nawiązania bezpośredniego kontaktu z Kandydatami odpowiadającymi wymaganiom prowadzonej rekrutacji.
 5. Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie Serwisu Kandydat.pl przez Pracownia_EB Sp. z o.o.
 6. Niniejszy Regulamin – oznacza Regulamin korzystania z Serwisu Kandydat.pl przez Kandydatów.
 7. Serwis Kandydat.pl – oznacza aplikację internetową dostępną pod adresem internetowym www.kandydat.pl służącą̨ do tworzenia Profili Kandydatów i Profili Pracodawców w celu ułatwienia Kandydatom znalezienia pracy zgodnie z ich kwalifikacjami jak i umożliwienia Pracodawcom usprawnienie procesów rekrutacyjnych poprzez bezpośredni kontakt z odpowiednimi Kandydatami w celu zaproponowania im pracy.
 8. Właściciel Serwisu – oznacza właściciela Serwisu Kandydat.pl to jest Pracownia_EB Sp. z o.o.
 • § 3 Ogólne Zasady korzystanie z Serwisu Kandydat.pl

 

 1. Korzystanie przez Kandydata z Serwisu Kandydat.pl jest bezpłatne.
 2. Konto może być założone przez Kandydata tylko w celu znalezienia pracy, wykorzystywanie Konta i Profilu Kandydata do innych celów jest zabronione.
 3. Kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i Niniejszym Regulaminem i przestrzegania wszystkich zapisów w nich zawartych. Brak akceptacji treści Regulaminu i Niniejszego Regulaminu uniemożliwi Kandydatowi założenie Konta i Profilu Kandydata.
 4. Naruszenie przez Kandydata postanowień Regulaminu i Niniejszego Regulaminu będzie podstawą do zablokowania Konta i Profilu Kandydata lub do ich całkowitego usunięcia.

 

 • § 4 Tworzenie i dezaktywacja Konta i Profilu Kandydata.

 

 1. W celu założenia Konta należy wejść na stronę kandydat.pl i wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy przeznaczony dla Kandydata.
 2. Formularz musi zawierać odznaczone krzyżykiem potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i Niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i ich akceptację, oraz wyrażenie zgody na świadczenia usług drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu.
 3. Potwierdzenie rejestracji Kandydat otrzymuje informację od Właściciela Serwisu o konieczności ustanowienia swojego indywidualnego hasła do Konta.
 4. Każde Konto jest imienne i przypisane do tożsamości Kandydata przez cały okres jego funkcjonowania.
 5. Po prawidłowym założeniu Konta Kandydat przystąpi do tworzenia swojego Profilu Kandydata uzupełniając go o informacje wskazane przez System Kandydat.pl i dodając własne treści i zdjęcia.
 6. Kandydat może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług serwisu świadczonych przez Właściciela Serwisu przesyłając taką informację na adres mailowy: pomoc@kandydat.pl lub pisemnie na adres siedziby Właściciela Serwisu. Powyższe zawiadomienie jest równoznaczne z usunięciem Konta kandydata włącznie z Profilem Kandydata i wszystkimi informacjami i zdjęciami tam umieszczonymi.
 7. Kandydat może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres mailowy: pomoc@kandydat.pl lub pisemnie na adres siedziby Właściciela Serwisu. Takie oświadczenie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z Usług serwisu i skutkuje usunięciem Konta i Profilu Kandydata wraz z wszystkimi informacjami, zdjęciami i danymi osobowymi z Serwisu Kandydat.pl.
 8. Po okresie 24 miesięcy od założenia Konta o ile nie jest ono aktywnie wykorzystywane przez Kandydata, Właściciel Serwisu ma prawo do usunięcia Konta I Profili Kandydata bez powiadomienia.
 9. Właściciel Serwisu ma prawo do zaprzestania prowadzenia Serwisu Kandydat.pl w każdym czasie bez podawania przyczyny.

 

 • § 5 Zasady korzystania z Konta i Profilu Kandydata.

 

 1. Z Konta i Profilu Kandydata może korzystać wyłącznie osoba, która założyła Konto.
 2. Udostępnianie hasła do Konta osobie trzeciej jest zabronione.
 3. Do korzystania z Konta i Profilu Kandydata niezbędne jest połączenie z Internetem i przeglądarka internetowa.
 4. Kandydat może logować się do Konta poprzez: swoje konto na Facebook, swoją pocztę mailową lub przez stronę Serwisu Kandydat.pl.
 5. Kandydat przy tworzeniu swojego Profilu Kandydata zobowiązany jest do podawania tylko prawdziwych informacji.
 6. W Profilu Kandydata dozwolone jest umieszczanie tylko takich informacji i zdjęć, które są wymagane w procesach rekrutacyjnych.
 7. Zabronione jest umieszczanie przez Kandydata treści obraźliwych naruszających dobra osobiste innych osób lub prowadzących do naruszenia dobrego imienia instytucji i osób prawnych lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa. W takim wypadku Konto zostanie natychmiast zablokowane i usunięte.
 8. Pełny Profil Kandydata będzie udostępniany Pracodawcom posiadającym swoje Konto w Serwisie Kandydat.pl. oraz jego Rekruterom w celu umożliwienia im bezpośredniego kontaktu z wybranymi przez nich Kandydatami.
 9. Ogólnie dostępne będą następujące informacje o Kandydacie: imię i nazwisko, stanowisko i zdjęcie Kandydata.
 10. Kandydat po zalogowaniu się na swoje Konto będzie miał dostęp do następujących informacji:
  a) o innych kandydatach: imię i nazwisko, stanowisko i zdjęcie.
  b) o pracodawcach: pełne dane podane w Profilach Pracodawców oraz dane Rekruterów.
 11. W razie zaistnienia problemów technicznych związanych z użytkowaniem Konta proszę kontaktować się z serwisem pod adresem mailowym: pomoc@kandydat.pl
 12. Konto i Profil Kandydata nie podlega procedurze tworzenia kopii zapasowych, dlatego też Kandydat zobowiązany jest do archiwizacji umieszczanych przez siebie danych we własnym zakresie.

 

 • § 6 Odpowiedzialność

 

 1. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za informacje i treści umieszczane na swoim Profilu Kandydata.
 2. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania jakich się podjął wobec Pracodawcy, z którym miał kontakt.
 3. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczne świadczenie Usług serwisu.
 4. Właściciel Serwisu nie odpowiada za szkody, które mogą być spowodowane złym działaniem Serwisu Kandydat.pl spowodowanej nieprawidłowym działaniem Internetu lub innymi zdarzeniami, na które nie ma wpływu.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Kandydata lub Pracodawcy.
 6. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treści umieszczane na Koncie i Profilu Kandydata oraz za szkody spowodowane ich umieszczaniem.
 7. Właściciel Serwisu nie odpowiada za utratę danych umieszczanych przez Kandydata i spowodowaną tym szkodę.

 

 • § 7 Ochrona danych osobowych

 

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów znajduje się w Polityce Prywatności zawartej na stronie: www.kandydat.pl

 

 • § 8 Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych w Niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Kandydat.pl przez Pracownia_EB Sp. z o.o.

 

Strona kandydat.pl wykorzystuje pliki cookies. Umożliwiają one sprawne działanie strony, narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.