REGULAMIN korzystania z Serwisu Kandydat.pl przez Pracodawców

 • §1 Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy regulamin wprowadza się celem ustalenia systemu wymiany informacji między Pracodawcą Kandydatem i Pracownia_EB Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej zwaną dalej „Właścicielem Systemu” oraz celem zabezpieczenia informacji i danych umieszczanych przez Kandydatów i Pracodawców.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Kandydat.pl przez Pracodawców.
 3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają to samo znaczenie co zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie Serwisu Kandydat.pl przez Pracownia_EB sp. z o.o.

 

2 Definicje

 

 1. Kandydat – oznacza osobę̨ fizyczną, która utworzy swoje Konto, uzupełni swój Profil Kandydata i będzie korzystać z Serwisu Kandydat.pl w celu znalezienia pracy.
 2. Konto – oznacza cześć techniczną Serwisu Kandydat.pl umożliwiającą indywidulany dostęp Pracodawcy do przydzielonego mu Profilu Pracodawcy.
 3. Profil Pracodawcy – oznacza część techniczną Serwisu Kandydat.pl, w której Pracodawcy w ramach swojego Konta będą umieszczać́ informacjeo własnej firmie i kontakt do swoich Rekruterów.
 4. Pracodawca – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która posiada swój Profil Pracodawcy w Serwisie Kandydat.pl i ma uprawnienia nadane przez Właściciela Serwisu do wglądu w Profile Kandydatów celem nawiązania bezpośredniego kontaktu z Kandydatami odpowiadającymi wymaganiom prowadzonej rekrutacji.
 5. Administrator Pracodawcy – osoba fizyczna upoważniona przez Pracodawcę do obsługi Konta, tworzenia Profilu Pracodawcy i subkont dla Rekrutrów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Rekruter – osoba fizyczna wyznaczona przez Pracodawcę, posiadająca swoje subkonto założone przez Administratora Pracodawcy na Profilu Pracodawcy w celu nawiązania kontaktu z Kandydatami i prowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Pracodawcę
 7. Subkonto – indywidualne subkonto Rekrutera utworzone przez Administratora Pracodawcy w celu bezpośredniego kontaktu Rekrutera z Kandydatami.
 8. Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie Serwisu Kandydat.pl przez Pracownia_EB sp. z o.o.
 9. Niniejszy Regulamin – oznacza Regulamin korzystania z Serwisu Kandydat.pl przez Pracodawców.
 10. Serwis Kandydat.pl – oznacza aplikację internetową dostępną pod adresem internetowym www.kandydat.pl służącą̨ do tworzenia Profili Kandydatów i Profili Pracodawców w celu ułatwienia Kandydatom w znalezieniu pracy zgodnie z ich kwalifikacjami jak i umożliwienia Pracodawcom usprawnienie procesów rekrutacyjnych poprzez bezpośredni kontakt z odpowiednimi Kandydatami w celu zaproponowania im pracy.
 11. Właściciel Serwisu – oznacza właściciela Serwisu Kandydat.pl to jest Pracownia_EB sp. z o.o.
 • §3 Ogólne Zasady korzystanie z Serwisu Kandydat.pl

 

 1. Korzystanie przez Pracodawcę z Serwisu Kandydat.pl jest bezpłatne.
 2. Konto może być założone przez Pracodawcę tylko w celach prowadzonych przez niego rekrutacji.
 3. Korzystanie z Serwisu Kandydat.pl w innych celach niż określone w pkt 2 powyżej oraz udostępniania danych o Kandydatach oraz informacji umieszczanych na Profilach Kandydatów, podmiotom trzecim jest zabronione.
 4. Pracodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i Niniejszym Regulaminem i przestrzegania wszystkich zapisów w nich zawartych. Brak akceptacji treści Regulaminu i Niniejszego Regulaminu uniemożliwi Pracodawcy założenie Konta, Profilu Pracodawcy oraz subkont dla swoich Rekruterów.
 5. Naruszenie przez Pracodawcę lub jego Rekrutera postanowień Regulaminu i Niniejszego Regulaminu będzie podstawą do zablokowania Konta i Profilu Pracodawcy lub do ich całkowitego usunięcia.

 

 • §4 Tworzenie i dezaktywacja Konta i Profilu Pracodawcy.

 

 1. W celu założenia Konta należy wejść na stronę kandydat.pl i wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy przeznaczony dla Pracodawcy.
 2. Formularz musi zawierać odznaczone krzyżykiem: potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i Niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i ich akceptację oraz zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu.
 3. Właściciel Serwisu dokonuje weryfikacji danych podanych przez Pracodawcę w formularzu i przesyła do Administratora Pracodawcy wskazanego w formularzu zgłoszeniowym potwierdzenie rejestracji Konta.
 4. Potwierdzenie rejestracji Konta Pracodawca otrzymuje poprzez informację zwrotną od Właściciela Serwisu o konieczności ustanowienia swojego indywidualnego hasła do Konta.
 5. Każde Konto jest przypisane do tożsamości Pracodawcy przez cały okres jego funkcjonowania.
 6. Po prawidłowym założeniu Konta Pracodawca utworzy Subkonta dla swoich Rekruterów i nada im indywidualne hasła dostępu do Subkonta.
 7. Po założeniu Konta i Subkont Pracodawca przystąpi do tworzenia swojego Profilu Pracodawcy uzupełniając go o informacje wskazane przez System Kandydat.pl i dodając informacje o własnej firmie oraz podając Subkonta z danymi adresowymi swoich Rekruterów.
 8. Do wprowadzania zmian w Profilu Pracodawcy, tworzenia i zamykania Subkont Rekruterów oraz wykonywania niniejszej Umowy w tym kontaktu z Właścicielem Serwisu upoważniony jest tylko Administrator Pracodawcy.
 9. Pracodawca może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług serwisu świadczonych przez Właściciela Serwisu przesyłając taką informację na adres mailowy: pomoc@kandydat.pl Powyższe zawiadomienie jest równoznaczne z usunięciem Konta włącznie z Profilem Pracodawcy, subkontami Rekruterów i wszystkimi informacjami tam umieszczonymi.

 

 • §5 Zasady korzystania z Konta i Profilu Pracodawcy.

 

 1. Z Konta, Profilu Pracodawcy i Subkonta mogą korzystać wyłącznie: Administrator Pracodawcy i Rekruterzy Pracodawcy.
 2. Udostępnianie hasła do Konta i Subkonta osobie trzeciej jest zabronione.
 3. Do korzystania z Konta, Profilu Pracodawcy i Subkonta niezbędne jest połączenie z Internetem i przeglądarka internetowa.
 4. Rekruter może korzystać z Serwisu Kandydat.pl dopiero po otrzymaniu od Administratora Pracodawcy informacji o utworzeniu dla niego Subkonta.
 5. W Profilu Pracodawcy dozwolone jest umieszczanie tylko informacji o firmie Pracodawcy i danych kontaktowych Rekruterów.
 6. Zabronione jest umieszczanie przez Pracodawcę treści naruszające dobra osobiste innych osób lub prowadzących do naruszenia dobrego imienia instytucji i osób prawnych lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa. W takim wypadku Konto zostanie natychmiast zablokowane i usunięte.
 7. Po zalogowaniu się na Konto i odpowiednio Subkonto Pracodawca i Rekruter będzie miał dostęp do następujących informacji:
  a) o Kandydatach: pełny Profil Kandydata wraz z danymi mailowymi umożliwiającymi bezpośredni kontakt
  b) o Pracodawcach: pełny Profil Pracodawców.
 8. W ramach bezpłatnych usług Serwisu Kandydat.pl Pracodawca i jego Rekruterzy moją łącznie prawo do wysyłania wiadomości do 25 Kandydatów dziennie.
 9. W razie zaistnienia problemów technicznych związanych z użytkowaniem Konta proszę kontaktować się z serwisem pod adresem mailowym: pomoc@kandydat.pl
 10. Konto i Profil Pracodawcy z Subkontami nie podlegają procedurze tworzenia kopii zapasowych, dlatego też Pracodawca zobowiązany jest do archiwizacji umieszczanych przez siebie danych we własnym zakresie.

 

 • §6 Odpowiedzialność

 

 1. Pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za informacje i treści umieszczane na swoim Profilu Pracodawcy.
 2. Pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania jakie zostały podjęte przez jego Rekruterów wobec Kandydatów.
 3. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczne świadczenie Usług serwisu.
 4. Właściciel Serwisu nie odpowiada za szkody, które mogą być spowodowane złym działaniem Serwisu Kandydat.pl spowodowanej nieprawidłowym działaniem Internetu lub innymi zdarzeniami, na które nie ma wpływu.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Pracodawcy, Administratora Pracodawcy i Rekruterów.
 6. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treści umieszczane na Koncie i Profilu Kandydata oraz za szkody spowodowane ich umieszczaniem.
 7. Właściciel Serwisu nie odpowiada za utratę danych umieszczanych przez Pracodawcę w Profilu Pracodawcy jak i korespondencję między Rekruterami a Kandydatami i spowodowaną tym szkodę.

 

 • §7 Ochrona danych osobowych

 

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych Pracodawcy znajduje się w Polityce Prywatności zawartej na stronie: www.kandydat.pl

 

 • §8 Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych w Niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Kandydat.pl przez Pracownia_EB sp. z o.o.

 

Strona kandydat.pl wykorzystuje pliki cookies. Umożliwiają one sprawne działanie strony, narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.