Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Kandydat.pl przez Pracownia_EB Sp. z o.o.

§ Postanowienia wstępne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu Kandydat.pl przez Pracownia_EB sp. z o.o. 05-500 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 105a/60  , w tym:
  a) rodzaj i zakres Usług;
  b) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług;
  c) warunki świadczenia Usług;
  d) tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługa jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich Usług.
 4. Usługi są świadczone nieodpłatnie.

 

 • § 2Definicje

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Kandydat – oznacza osobę̨ fizyczną, która zgodnie z niniejszym Regulaminem utworzy swoje Konto, uzupełni swój Profil Kandydata i będzie korzystać z Serwisu Kandydat.pl w celu znalezienia pracy.
 2. Konto – oznacza cześć techniczną Serwisu Kandydat.pl umożliwiającą indywidulany dostęp Kandydata lub Pracodawcy do odpowiednio Profilu Kandydata lub Profilu Pracodawcy.
 3. Profil Kandydata – oznacza część techniczną Serwisu Kandydat.pl, w której Kandydaci w ramach swojego Konta umieszczają informacje i dane osobowe w celu ich udostępniania potencjalnym Pracodawcom.
 4. Pracodawca– osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która posiada swój Profil Pracodawcy w Serwisie Kandydat.pl i ma uprawnienia nadane przez Właściciela Serwisu do wglądu w Profile Kandydatów celem nawiązania bezpośredniego kontaktu z Kandydatami odpowiadającymi wymaganiom prowadzonej rekrutacji.
 5. Profil Pracodawcy – oznacza część techniczną Serwisu Kandydat.pl, w której Pracodawcy w ramach swojego Konta będą umieszczać informację o własnej firmie oraz podawać kontakty do swoich Rekruterów.
 6. Administrator Pracodawcy – osoba fizyczna upoważniona przez Pracodawcę do utworzenia i obsługi Konta w tym do tworzenia Profilu Pracodawcy i subkont dla Rekruterów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Rekruter – osoba fizyczna wyznaczona przez Pracodawcę, posiadająca swoje subkonto założone przez Administratora Pracodawcy na Profilu Pracodawcy w celu nawiązania kontaktu z Kandydatami i prowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 8. Subkonto – indywidualne subkonto Rekrutera utworzone przez Administratora Pracodawcy w celu bezpośredniego kontaktu Rekrutera z Kandydatami.
 9. Użytkownik – każdy Kandydat i każdy Pracodawca korzystający z Usług, zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 11. Regulaminy szczególny – Regulamin korzystania z Serwisu Kandydat.pl przez Kandydata –załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz Regulamin korzystania z Serwisu Kandydat.pl przez Pracodawcę – załącznik nr 2 do Regulaminu.
 12. Serwis Kandydat.pl – oznacza aplikację internetową dostępną pod adresem internetowym www.kandydat.pl w ramach, której Właściciel Serwisu świadczy Usługi określone w Regulaminie polegające między innymi na udostępnieniu Użytkownikom możliwości tworzenia Profili Kandydatów i Profili Pracodawców w celu ułatwienia Kandydatom znalezienia pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, a Pracodawcom usprawnienie procesów rekrutacyjnych poprzez bezpośredni kontakt z odpowiednimi Kandydatami w celu zaproponowania im pracy.
 13. Właściciel Serwisu lub Usługodawca – Pracownia_EB sp. z o.o. 05-500 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 105a/60
 14. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników określone w § 4 Regulaminu.
 15. Dane Osobowe – informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej za pomocą między innymi takich identyfikatorów jak imię, nazwisko, adres mailowy.
 16. Polityka prywatności – zasady przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych dostępne na stronie Serwisu Kandydat.pl.

 

 • § 3 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi

 

 1. Umowa o świadczenie z Usług zostaje zawarta z chwilą założenia Konta i zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika poprzez oznaczenie odpowiedniego miejsca na formularzu rejestracyjnym.
 2. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia umowy i korzystania z Usług.
 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Umowa o korzystanie z Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia Usługi. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez wysłanie informacji o rezygnacji z Usługi na adres mailowy Usługodawcy: pomoc@kandydat.pl
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz Regulaminów szczegółowych, przepisów prawa lub w przypadku, kiedy Usługodawca poweźmie informację o działaniach Użytkownika naruszających dobra osobiste innych Użytkowników lub interesy i renomę Usługodawcy, Usługodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy na świadczenie wszystkich Usług i usunięcia Konta Użytkownika.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 8. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usług po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez opublikowanie tej informacji na stronie Serwisu Kandydat.pl.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia wszystkich Kont Użytkowników bez podawania przyczyny oraz do podjęcia innych dozwolonych prawem czynności związanych z  świadczonymi Usługami i bez możliwości dochodzenia roszczeń z  tego przez Użytkowników wobec Usługodawcy.

 

 • § 4 Rodzaje i zakres Usług Objętych Regulaminem.

 

 1. Usługi świadczone są tylko dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie kandydat.pl
 2. Korzystanie z niektórych Usług może być uzależnione od zaznaczenia przez Użytkownika odpowiednich pól w Koncie równoznacznych z zamówieniem Usługi lub na wysłaniu do Usługodawcy informacji o zamówieniu Usługi na adres mailowy Usługodawcy: pomoc@kandydat.pl
 3. Rodzaje Usług:
  a) Konto i Profil Kandydata – usługa świadczona dla Kandydatów w celu ułatwienia znalezienia pracy zgodnej z kwalifikacjami. W zakresie usługi Kandydat po wypełnieniu formularza zakłada swoje Konto i ma możliwość umieszczenia w swoim Profilu kandydata informacji o sobie (w tym zdjęcie), które będą widoczne dla Pracodawcy i jego Rekruterów.  Usługa umożliwia Kandydatom nawiązanie kontaktu z Rekruterami, którzy szukają odpowiednich kandydatów na stanowiska pracy w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych.
  b) Konto i Profil Pracodawcy – usługa dla Pracodawców w celu usprawnienia procesów rekrutacyjnych. W zakresie usługi Pracodawca po założeniu Konta tworzy swój Profil Pracodawcy umieszczając w nim informacje o swojej firmie i podając kontakty do swoich Rekruterów. Usługa polega na udostępnieniu Pracodawcy i Rekruterom pełnych Profili Kandydatów umożliwiających wyszukiwanie odpowiednich osób spełniających kryteria prowadzonych przez nich rekrutacji celem nawiązania z nimi bezpośredniego kontaktu.
  c) Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników.
  d) Mailing – wysyłanie ofert pracy zleconych przez Pracodawców zarejestrowanych w serwisie

 

 • § 5 Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 

 1. Do korzystania z Usług przez Użytkownika niezbędne jest połączenie z Internetem i przeglądarka internetowa.
 2. Użytkownik może logować się do Konta poprzez: swoje konto na Facebook ( w przypadku Pracodawcy chodzi o konto firmowe Pracodawcy na Facebook) , swoją pocztę mailową lub przez stronę Serwisu Kandydat.pl.
 3. Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie na własny użytek, udostępnianie osobom trzecim danych logowania do Konta jak również informacji umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Kandydat.pl jest zabronione.
 4. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników treści nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub naruszających interesy Usługodawcy.
 5. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.
 6. Usługi są świadczone Użytkownikom nieodpłatnie.
 7. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytych standardów bezpieczeństwa przy świadczeniu Usług w celu zachowania bezpieczeństwa i integralności danych.
 9. Usługodawca może według własnego wyboru wprowadzać zmiany w funkcjonalnościach Usług oraz dodawać nowe funkcjonalności.
 10. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania w szczególności przez stosowanie programów antywirusowych oraz zachowanie w poufności danych dotyczących logowania do Konta.

 

 • § 6 Prawa autorskie

 

 1. Wszelkie elementy Usług w tym: nazwa, aplikacje, programy komputerowe funkcjonalności, formularze, bazy danych, elementy tekstowe i graficzne, zdjęcia, artykuły oraz wszelkie treści i informacje zawarte w Serwisie Kandydat.pl (zwane dalej „Utworami”) podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 2. Zapis ust. 1 powyżej nie dotyczy treści zamieszczanych przez Użytkowników.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo do korzystania z powyższych Utworów, wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie i wyłącznie w ramach korzystania z Usług bez prawa do ich modyfikacji.

 

 • § 7 Odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkowników.

 

 1. Usługodawca nie odpowiada za szkody, które mogą być spowodowane złym działaniem Serwisu Kandydat.pl spowodowanej nieprawidłowym działaniem Internetu lub innymi zdarzeniami, na które nie ma wpływu.
 2. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania sprzętu komputerowego, oprogramowania i infrastruktury Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Kandydata lub Pracodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Koncie i Profilu Kandydata lub Koncie i Profilu Pracodawcy oraz za szkody spowodowane ich umieszczaniem.
 5. Usługodawca nie odpowiada za utratę danych i treści zamieszczonych na Koncie i Profilu Kandydata oraz Koncie i Profilu Pracodawcy, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych niezależnych od Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie gwarantuje, że Usługa spełni wymagania Użytkownika lub że działanie Usługi będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji co do funkcjonalności lub użyteczności Usługi.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za informacje i treści umieszczane przez niego na swoim Profilu w tym za naruszenie praw osób trzecich.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podejmowane w ramach korzystania z Usług oraz za działanie sprzeczne
  z Regulaminem i Regulaminami szczególnymi oraz za powstałe z tego tytułu szkody.

 

 • § 8 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usług jest Usługodawca.
 2. Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji i zakładaniu Konta niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług, między nimi:
  a) imię i nazwisko,
  b) login,
  c) adres e-mail,
 3. Zasady przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę dokonywane jest na zasadach określonych w Polityce prywatności.

 

 • § 10 Kontakt i postępowanie reklamacyjne

 

 1. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą w sprawie Usług:
  a) elektronicznie na adres: e-mail : pomoc@kandydat.pl
  b) pisemnie na adres: Pracownia_EB sp. z o.o. 05-500 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 105a/60
 2. Wszelkie oświadczenia związane z korzystaniem z Usługi, w tym oświadczenia dotyczące rozwiązania lub zmiany umowy o świadczenie Usługi będą kierowane do Użytkownika w postaci elektronicznej na wskazany przez Użytkownika jego adres email podany na jego Koncie.
 3. Użytkownik ma obowiązek podania aktualnego adresu mail. W razie jego zmiany Użytkownik ma obowiązek poinformować o tym fakcie Usługodawcę, przy czym do czasu otrzymania zawiadomienia przez Usługodawcę, doręczenie dokonane na dotychczasowy adres mailowy uważa się za skuteczne.
 4. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w sprawach związanych ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami na adres mailowy Usługodawcy: pomoc@kandydat.pl.
 5. Reklamacje powinny zawierać: następujące dane:
  a) imię i nazwisko Kandydata lub nazwę Pracodawcy;
  b) adres poczty elektronicznej Użytkownika;
  c) nazwę reklamowanej Usługi;
  d) szczegółowy opis występującego problemu;
  e) oznaczenie „Reklamacja” w tytule maila.
 6. Reklamacje nie posiadające danych wymienionych w ust. 5 powyżej nie będą rozpatrywane.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 8. Decyzję w sprawie przesłanej reklamacji Usługodawca przesyła Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji.
 9. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z powyższymi zapisami nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.

 

 • § 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu i Regulaminów Szczególnych.
 2. Informacje o zmianach zostaną przekazane Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Koncie Użytkownika.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z usług w ramach Serwisu Kandydat.pl l po wprowadzeniu zmian Regulaminu lub Regulaminów szczególnych oznacza akceptację wprowadzonych zmian. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę wysyłając taką informację na adres mailowy Usługodawcy : pomoc@kandydat.pl. Brak akceptacji zmian  jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z Usług.
 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwy polski sąd powszechny.
 3. Niezależnie od zapisu ust. 4 powyżej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uokik.gov.pl.
 4. Regulaminy Szczegółowe to jest:
 • stanowią integralną część Regulaminu. W sprawach nie uregulowanych w załącznikach zastosowanie mają zapisy Regulaminu.

 

 

Strona kandydat.pl wykorzystuje pliki cookies. Umożliwiają one sprawne działanie strony, narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.